Vedtægter

§ 1

Foreningens hjemsted er Studenterhuset, Gammeltorv 10, 9000 Aalborg.

§ 2

Foreningens formål er at lave studenterrevy og teater.

§ 3

Som ordinært medlem kan optages alle, der ønsker at fremme foreningens formål. Indmeldelse sker til bestyrelsen. Medlemskabet ophører, såfremt det ikke fornyes årligt.

§ 4

Den årlige generalforsamling afholdes i tiden fra 1/10-1/1, og sammenkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Evaluering kan holdes separat, denne skal dog senest afholdes d. 1/12. Ved behov for ekstraordinær generalforsamling skal denne afholdes inden d. 15/2.

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 1/3 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Indkaldelse sker også her med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest én uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med et simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. På generalforsamlingen gives en oversigt over foreningens virksomhed i det forløbne år, og det reviderede regnskab – omfattende året 1/1 – 31/12, fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Til foreningens ophævelse kræves en til dette indkaldt generalforsamling. Vedtagelse kan kun ske med 3/4 majoritet af afgivne stemmer. Ophæves foreningen, skal dens midler uddeles til en lignende studenterrevy i Aalborg, eller såfremt en sådan ikke forefindes eller oprettes i løbet af 12 måneder, til Studenterhuset i Aalborg. Et forslag, der er forkastet af en ordinær generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, kan ikke fremsættes på ny før næste ordinære generalforsamling.

§ 6

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og lader de nødvendige afstemninger afholde. Almindeligvis foregår afstemningerne ved håndsoprækning, men skal ske skriftlige, hvis det forlanges af et medlem.

Om muligt finder bestyrelsen en produktionsleder, og/eller en tillidsmand M/K til næste forestilling. Valg af bestyrelsesmedlemmer skal altid ske skriftligt, såfremt der er opstillet flere kandidater end der skal vælges. Skulle stemmerne på to kandidater stå lige, foretages omvalg mellem disse to. Skulle stemmerne atter stå lige, anvendes lodtrækning. Står stemmerne om et forslag, hvor der ikke kræves majoritet, lige – er dette forkastet.

§ 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kasserens fremlæggelse af regnskab med status.
  4. Evaluering (medmindre denne afholdes separat)
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af formand og formand in spe, valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af to bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af kritisk revisor og revisor suppleant.
  9. Meddelelser.
  10. Evt.

§ 8

Bestyrelsen består af formand + 4 bestyrelsesmedlemmer. Hvis muligt, vælges en formand in spe for 1 år ad gangen. Denne overtager som udgangspunkt formandsposten efter 1 år og fungerer derefter som formand i 1 år. Er der indtruffet omstændigheder, der gør, at formand in spe ikke er interesseret i eller ikke har mulighed for at overtage formandsposten, eller er der sidste år ikke blevet valgt en formand in spe, vælges en formand direkte af generalforsamlingen.

De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens medlemmer fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.

§ 9

Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra 1/1 – 31/12. Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut, og bør så vidt muligt være rentebærende.